blog img

8 January 2019.

Participants:
1-Başakşehir MEM (Coordinator)
2-Tekyaz Technological Software
3- IOSB Topkapi schools

AGENDA:
1- The 3rd meeting was evaluated,
2- Project logo, brochures and videos were evaluated.
3- The topic of the Hall and Organization was discussed and decisions were made, the distribution of duties was made,
a-Design of the hall,
b-Hall location
4- The content of the contract to be made with the partners, agreements were made for the invitation letters, the distribution of duties was made,
5- A distribution of tasks was made for the promotional booklet to be prepared to greet the guests,
6- The duties of the partners and the commissions to be established were decided,
7- Meeting Evaluation was made.
8- The next meeting date is determined as January 22, 2019.

Katılımıcılar;
1-Başakşehir MEM (Koordinatör)
2-Tekyaz Teknolojik Yazılımlar
3- İOSB Topkapı okulları
GÜNDEM:
1- 3. Toplantının değerlendirmesi yapıldı,
2- Proje logosu, broşör ve videolar ne aşamada oldukları ortaya çıkan ürünler değerlendirildi,
3- Salon ve Organizasyon konusu tartışıldı ve kararlar alındı, görev dağılımı yapıldı,
a-Salonun dizayni,
b-Salonun yeri
4- Ortaklarla yapılacak sözleşmenin içeriği, Davetiye mektupları için kararlaşmalar yaşandı, görev dağılımı yapıldı,
5- Misafirlerin karşılanması hazırlanacak tanıtım kitapçığı için görev dağılımı yapıldı,
6- Ortakların görevleri, ve kurulacak komisyonlar kararlaşıldı,
7- Toplantı Değerlendirmesi yapıldı.
8- Bir sonraki toplantı tarihi 22 Ocak 2019 tarihi olarak belirlendi.

Translate »